Duurzame opwek oplossingen

Duurzame energie is energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld.

In 2020 moet 16% van ons energieverbruik duurzaam zijn. Duurzame energie (zoals windenergie en groen gas) is beter voor het milieu dan fossiele energie en het maakt Nederland minder afhankelijk van landen die olie en gas produceren. De overheid stimuleert daarom de duurzame productie van elektriciteit en gas. Voor de lange termijn wordt gewerkt aan een duurzame energiehuishouding, de zogeheten energietransitie. Een vorm van duurzame energie is bijvoorbeeld zonne-energie, een bron die nog vele jaren beschikbaar zal zijn.

Duurzame energie wordt vaak gelijk gesteld met hernieuwbare energie. Er is echter een verschil. In de Europese Unie wordt ook vaak gepraat over low carbon energy, 'lage CO2 energie'. Deze termen worden vaak gebruikt ter ondersteuning van energiebronnen die niet algemeen worden erkend als duurzaam of hernieuwbaar, zoals elektriciteit uit kolencentrales met CO2 afvang en opslag, of kernenergie.

Hernieuwbare energie - windenergie, zonne-energie (thermische en fotovoltaïsche), waterkracht, getijdenenergie, geothermische energie en energie uit biomassa bieden een essentieel alternatief voor energie uit fossiele brandstoffen. Gebruikmaken van dergelijke energie leidt niet alleen tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, die ontstaan bij de productie en het verbruik van energie, maar ook tot een geringere afhankelijkheid van de Europese Unie (EU) van ingevoerde fossiele brandstoffen (vooral gas en aardolie).

De voordelen van duurzame energie ten opzichte van energie uit fossiele bronnen (aardolie, steenkool) zijn:

  • Geen uitstoot van broeikasgassen (CO2) of andere stoffen die schadelijk zijn voor het milieu (of de gezondheid).
  • Minder afhankelijkheid van een klein aantal olie- en gasproducerende landen en de hoge prijzen van fossiele brandstoffen. Die afhankelijkheid maakt Nederland kwetsbaar.
  • In tegenstelling tot olie- en gasvoorraden raakt duurzame energie niet op.

Graag komen wij bij u langs om de mogelijkheden van uw eigen duurzame energie opwekking te bespreken. Neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op door te bellen met 010 - 283 60 17 of te mailen naar info@energie.vdi.nl

Met Kennis en Respect